ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на

Noble Star Books

 

Общи положения

Ние от Noble Star Books ценим Вашата лична неприкосновеност и се отнасяме към  личните Ви данни с отговорност. Защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение за Вашата сигурност и спокойствие и бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват данните Ви, когато посещавате нашия Интернет сайт. Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни (наричана по-долу Политика). Използвайки нашия Интернет сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб сайт и всички услуги, предоставени от нас.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) в от 25 май 2018 г. във всички страни, членки на Европейския съюз, поставя високи изисквания върху за начина, по който следва да се управляват и съхраняват личните данни, засилва съществуващите права, предвижда нови права и осигурява по-голям контрол на физическите лица върху техните лични данни. Повече  информация за GDPR и въведените с него норми, можете да намерите на следния уеб сайт:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:310401_2.

Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни.

Noble Star Books защитава личните Ви данни, станали ни известни при използване на сайта и/или  при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

Горното  задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на Общите условия, Noble Star Books може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите на предлаганите услуги. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Noble Star Books не събира, не обработва и не съхранява лични данни на физически лица, представляващи специални категории лични: разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, сексуална ориентация, религиозни или философски убеждения и други подобни.

Noble Star Books осигурява необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да  защити личните Ви данни от нерегламентирано използване, оповестяване, достъп, унищожаване и загуба. Ако имате опасения във връзка с използването на Вашите лични данни и съдържанието в настоящата Политика, можете да се въздържате от използването на предоставаните услуги и уебсайта.

Администратор на лични данни

Noble Star Books е издателска къща и онлайн търговец noblestarbooks.com, услугите се предоставят от „Ноубъл Стар Комюникейшънс“ ЕООД, с ЕИК 206689561-администратор при обработката на Вашите лични данни. Можете да се свържете с нас при необходимост относно въпроси, свързани с добросъвестност и лична неприкосновеност. Информация за връзка с нас:

Имейл адрес: info@noblestarbooks.com

Адрес: гр. София, жк Бъкстон, бл. 21, вх. Ж, ет. 6, ап. 115

Вид, цел и основание на обработката на личните данни

Noble Star Books събира лични данни, когато:

  • посещавате уебсайта на Noble Star Books;
  • създавате акаунт в уебсайта noblestarbooks.com или използвате предоставяните от нас услуги;
  • поръчвате или продукти, предлагани от Noble Star Books;
  • се регистрирате като абонат за бюлетина на Noble Star Books;
  • осъществявате контакт с отдела за клиентско обслужване на Noble Star Books, включително ни уведомявате за грешки, неправомерни действия и др.;
  • изпращане на промоционални имейли – само в случай, че сте дали разрешене за директен маркетиг;
  • е налице друга необходимост от управляване на отношенията между Вас и Noble Star Books.

Noble Star Books обработва Вашите лични данни с различни цели. Най-често, обработва Вашите лични данни, за да управлява клиентските взаимоотношения с Вас, както и за да изпълнява своите законови задължения. Възможно е личните Ви данни да се обработват и за извършването на пазарни и клиентски анализи, пазарни проучвания, статистически анализи, мониторинг на бизнес дейността и развитие на Noble Star Books.

Noble Star Books също така обработва Вашите лични данни, за да предоставя по-добри и персонализирани оферти и услуги.

Лични данни, които Noble Star Books може да събира

Noble Star Books събира и обработва личните Ви когато Вие създавате акаунт в уебсайта  www.noblestarbooks.com , правите поръчка в Noble Star Books или когато се свързвате с отдела за обслужване на клиенти на Основните данни, събирани за Ва като потребител включват данни за контакт – Вашето име и/или потребителско име, имейл адрес и/или телефонен номер, както и Вашите данни във връзка с плащания, като например вида и валидността на Вашата кредитна карта и допълнителни данни за контакт, като например Вашия адрес.

Когато използвате услуги и продукти на Noble Star Books, както и когато посещавате уебсайта на Noble Star Books, е възможно Noble Star Books да събира данни за използването (като например избор на заглавия и заявки за търсене, съдържание, което се разглежда) и технически данни (например уникални идентификации на платформи, версии на телефона и платформата, IP адрес на устройството, бисквитки и вид браузър. Ако като клиент на Noble Star Books сте заявили и издаване на фактури, е възможно на Noble Star Books да събира и обработва и част от данните, които предоставяте на доставчика на платежни услуги на Noble Star Books за фактуриране.

Тъй като Noble Star Books си сътрудничи с трети лица-доставчици на платежни услуги, които работят самостоятелно с отделени от Noble Star Books системи, от Noble Star Books няма да бъдат съхранявани пълни данни за плащанията, като например пълните номера на кредитни карти. Noble Star Books Ви насърчава да се информирате за свързаните със защита на личните данни практики на тези трети лица- доставчици на платежни услуги.

Noble Star Books ще съхранява Вашите лични данни само за такъв срок, какъвто е необходим предвид целите на съответната дейност, за които се обработват личните данни.

Noble Star Books може да съхранява лични данни и за по-дълъг период от време, когато това се изисква съгласно приложимото законодателство или е необходимо за установяване, упражняване или защита на определено право при правна претенция. Следваме принципа, че данните се съхраняват и обработват само докато това е необходимо При отпадане на необходимостта от обработване на данните за целите, за които са събрани, ще унищожим или заличим тези данни.

Личните данни, които събираме, обработваме и съхраняваме поддържаме в актуален вид като при всяка настъпила промяна, за която сме уведомени, извършваме корекция в съответните регистри и база данни при необходимост.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса за контакт на Дружеството.

Личните данни на лицата се обработват и съхраняват от нас по начин, който гарантира високо ниво на сигурност. Това включва и защита срещу случайна загуба, срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, унищожаване или повреждане, чрез прилагане на подходящи технически или организационни мерки и осигурени строги мерки за защита. Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява и чрез поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране на данните. Сигурността и поверителността на Вашите лични данни са важни за нас. Внедрили сме мерки за техническа, административна и физическа сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни по-специално срещу неоторизиран достъп, повестяване, използване, унищожаване и загуба. Периодично разглеждаме нашите процедури за сигурност, за да преценим необходимостта от прилагане на допълнителни мерки или да направим технически подобрения на съществуващите процедури. Въпреки това, молим да ни информирате незабавно за всякакви подозрителни действия, които забележите в процеса на ползване на Услугата.

На кого можем да разкрием Вашите данни

Ние не разкриваме личните Ви данни, освен ако предоставянето на определена информация не е задължително по закон. При извънредни обстоятелства е възможно да предоставим Ваши лични данни на компетентни публични органи и/или надзорни органи в производства пред тях, или на друго лице, когато се изисква от нас по закон.

В определени случаи от нас може да се изисква да разкриваме информация: в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение; въз основа споразумение между нас и друг/и администратор/и или обработващ/и на лични данни, в съответствие с изискванията на действащото законодателство; при дадени от Вас инструкции. Изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни или които могат да ги получат от наше име, да гарантират тяхната поверителност и да ги управляват съгласно законовите изисквания.

Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Noble Star Books могат да се явят обработващи лица, например:

–          лицата, които поддържат информационните системи на Noble Star Books;

–          лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Noble Star Books към неговите клиенти;

–          бизнес партньори, доставчици и други трети лица, с цел да изпълни ангажиментите си към Вас или да изпълни договори с доставчици и бизнес партньори на Noble Star Books, или по друг начин в съответствие с целите, посочени в настоящата политика за защита на личните данни. Такъв може да е случаят, когато предоставяме информация напр. на Вашата банка, за да докажем спазване на изисквания и да изясним недоразумения и т.н;

–          лични данни могат също така да бъдат разкрити, ако е необходимо, за да бъдат спазени законови изисквания или изисквания от страна на компетентните органи или агенции, за защита на законните интереси на Noble Star Books или за откриване, предотвратяване или привличане на вниманието към евентуална измама и други въпроси, касаещи сигурността, или технически въпроси.

Предоставените от Noble Star Books данни могат да съдържат връзки към уебсайтове, управлявани или притежавани от лице, различно от Noble Star Books. Noble Star Books не носи отговорност за обработването на лични данни, извършвано от такива уебсайтове. Noble Star Books Ви приканва да се запознаете с информацията относно практиките относно личната неприкосновеност на администраторите на лични данни на съответния уебсайт.

Правно основание за обработването на данните

По-голямата част от обработваните от Noble Star Books лични данни за Вас, са необходими във връзка с изпълнението на задълженията на Noble Star Books, т.е. за да може да предоставя и администрира услугите.

Част от личните данни Noble Star Books може да обработва на основата на законнен интерес.

Също така, някои данни се обработват въз основа на Вашето съгласие.

До степента, в която единственото правно основание за обработването на данните е дадено съгласие, даването на такова съгласие от Ваша страна е доброволно и можете, по всяко време, изцяло или частично, да оттеглите Вашето съгласие.

Промени в политиката за защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни се публикува и на уебсайта на Noble Star Books. Noble Star Books може   да изменя понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се  изисквания. Насърчаваме Ви  периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. В случай че Noble Star Books направи значителни промени в политиката за защита на личните данни, ще Ви уведомим по имейл, с SMS или посредством Услугата преди промените да влязат в сила. Когато за дадена промяна е необходимо Вашето съгласие, Noble Star Books ще поиска това ново съгласие от Вас.

Вашите права:

Ако Вие сте в ЕС/ЕИП или Вашите лични данни се обработват  от организация на Noble Star Books в рамките на ЕС/ЕИП, имате следните права:

Право на достъп: Имате право да питате дали имаме лични данни за Вас и, ако имаме- какви са те и как ги обработваме

Право на коригиране: Имате право да поискате да коригираме неточни лични данни, или да допълним лични данни.

Право за заличаване (право да бъдете забравени): При определени обстоятелства  може да поискате да заличим Вашите лични.

Право на ограничаване на обработката: При определени обстоятелства може да поискате да ограничим използването на Вашите лични данни. В такива случаи ще  използваме личните данни само за ограничени цели, определени със закон.

Право на преносимост на данните: При определени обстоятелства  имате право да  поискате личните данни, до които имаме достъп, в структуриран и машинно четим формат за да да предавате тези данни на друго лице.

Право на възражение: В някои случаи можете да възразите срещу използването от нас на личните Ви данни. Например, това може да е приложимо, при използването на лични данни с цел маркетинг и профилиране.

Право на отказ от съгласие.

Някои от посочените права могат да се упражняват само в определени ситуации, Правото на преносимост на данните – то се прилага само когато обработването на данните се извършва въз основа на споразумение или съгласие или когато обработването се извършва по автоматизиран начин.  Правото на заличаване на данни се прилага само когато данните се обработват въз основа на баланс на интереси или съгласие.

Ако имате въпроси относно начина, по който Noble Star Books обработва Вашите лични данни, желаете да научите повече за правата си, или да упражните някое от Вашите права, свържете  се с нас.

Ако не желаете Noble Star Books да обработва Вашите лични данни за целите на директен маркетинг, можете да изпратите писмено уведомление до Noble Star Books. Освен  това във всеки изпратен до Вас информационен бюлетин, ще бъдете информирани, че можете да се откажете от получаването на нови бюлетини. По отношение на push-уведомленията, Вие можете (при повечето мобилни и таблетни устройства) да се откажете от получаването на такива уведомления, като отидете в “Настройки” на устройството си и кликнете върху “Уведомления”, след което промените тези настройки за някои или всички приложения на Вашето устройство.

Вашите възможности за изключване  на бисквитките са описани в политиката на Noble Star Books относно бисквитките.

Имате право да подадете оплакване, ако считате, че Вашите лични данни се обработват в противоречие с приложимото законодателство. За България компетентният орган е Комисията за защита на личните данни.